SA - Alla inriktningarna

På vårt samhällsvetenskapliga program kan du från en bred bas specialisera dig inom någon av våra tre inriktningar. Under år 1 läses alla kurser gemensamt. I år 2 väljer man antingen Journalistik och Samhälle, Europa och Världen eller Identitet och Mångfald.

EK - inriktning Juridik

Vi erbjuder juridikinriktningen inom Ekonomiprogrammet. Hos oss kallas den Rättvisa och Diplomati. Även på EK-programmet startar själva inriktningskurserna år 2.

Europa & Världen

S A M H Ä L L S P R O G R A M M E T :
Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om krig, fred och fattigdom då vi studerar internationella relationer med fokus på FN och EU. Kurserna läses ur ett europeiskt och globalt perspektiv. Du kommer att få studera utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, rättvis turism, den internationella politiska arenan samt lära dig grunderna i att arbeta vetenskapligt med dessa frågor.

Läs mer

Journalistik & Samhälle

S A M H Ä L L S P R O G R A M M E T :
Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om maktförhållanden i den globala, nationella och lokala mediesituationen. Du kommer att  analysera hur olika medier runt om i världen påverkar oss samt vilken makt de har i samhället. Vi studerar också medieideologier och demokratibegrepp som yttrande- och tryckfrihet. Du lär dig även att bli en källkritisk medie- och omvärldsgranskare och får därtill lära dig grunderna i journalistens arbete.

Läs mer

Identitet & Mångfald

S A M H Ä L L S P R O G R A M M E T :
Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om människan som individ i samhället. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara mänskligt beteende i olika situationer och sammanhang. Vi studerar hur makt och resurser fördelas mellan individer och grupper i olika samhällen.

Läs mer

Rättvisa & Diplomati

E K O N O M I P R O G R A M M E T :
Här kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om sambanden mellan lagar, regler, ekonomi och samhällsbyggande. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara ekonomiska teorier. Särskild tonvikt läggs vid rättvisefrågor, internationella överenskommelser och domstolar. Du lär dig vilka lagar och regler som gäller för stater, företag och organisationer.

Läs mer