Samhällsvetenskap

Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om krig, fred och fattigdom då vi studerar internationella relationer med fokus på FN och EU. Kurserna läses ur ett europeiskt och globalt perspektiv. Du kommer att få studera utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, rättvis turism, den internationella politiska arenan samt lära dig grunderna i att arbeta vetenskapligt med dessa frågor.  Under utbildningen får du möjlighet att djupdyka i politikens värld; vi studerar politiska ideologier och demokratifrågor; vi bjuder in gästföreläsare som delar med sig av sina kunskaper kring frågor som rör det forskningsområde vi arbetar med. Dessutom besöker vi universitetet och dess bibliotek för att på bästa sätt förbereda dig för framtida högskolestudier.

Dina studier avslutas med ett gymnasiearbete om någon u-landsproblematik. Utbildningen kommer att göra dig mer än väl rustad för vidare universitetsstudier inom såväl juridik och humaniora som samhällsvetenskap.

På gång just nu - Internationellt fredsprojekt

Tillsammans med Göteborgs universitet och universitetet i Hebron deltar vår skola i ett projekt om dualistisk historieskrivning. Projektet fokuserar på Israel/Palestina-konflikten. Sedan 1998 har ett antal akademiker och lärare från båda sidor tillsammans arbetat för att bygga en långsiktig fred och skapa dialogytor. Deras verktyg har varit en dualistisk historieundervisning av nästa generations israeler och palestinier där respektive part skrivit ”sin” historia bredvid den andres. Våra elever tränas i källkritik samtidigt som det skapar en djupare förståelse för såväl denna som andra konflikter i världen. Elevernas lärdomar och tankar förmedlas till forskarteamet på plats i Hebron. Således blir eleverna delaktiga i den pågående fredsprocessen.

Skolverket om utbildningen

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.