Beteendevetenskap

Väljer du den här inriktningen kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om människan som individ i samhället. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara mänskligt beteende i olika situationer och sammanhang. Vi studerar hur makt och resurser fördelas mellan individer och grupper i olika samhällen. Du lär dig hur förhållanden i världen avspeglas i lokalsamhället, samt hur du genom att arbeta lokalt kan påverka globalt. Särskild tonvikt läggs vid frågor om migration, normer och kulturmöten. Du kommer även att studera hur olika organisationer i din närhet påverkar människors livsvillkor. Dina studier avslutas med ett gymnasiearbete där du genomför en sociologisk fältstudie i lokalsamhället. Dina studier kommer att göra dig väl förberedd för universitetsstudier inom humaniora och samhällsvetenskap.

Så här gör vi

Beteendevetarens kunskapande och forskningssätt skiljer sig en del från övriga områden inom samhällsvetenskapen. Här handlar det till stor del om att försöka förstå människors och organisationers sätt att tänka, agera och fungera. Därför arbetar vi mycket med att undersöka genom intervjuer, enkäter och fältstudier. När vi lär oss om ledarskap, väljer vi att skugga en person i ledarposition och att sedan intervjua denne för att förstå hur hen agerar. När vi vill förklara orättvisor i samhället, ger vi oss ut i verkligheten och undersöker detta. Det praktiska arbetet kompletteras med teoretisk kunskap och skapar på så sätt det vetenskapliga förhållningssätt som vi eftersträvar för att göra dig som elev väl förberedd för fortsatta högskolestudier.

Skolverket om utbildningen

Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.