Inriktningar

Samhällsprogrammet
På vårt samhällsvetenskapliga program kan du från en bred bas specialisera dig inom någon av våra tre inriktningar. Under år 1 läses alla kurser gemensamt. I år 2 väljer man antingen Journalistik och Samhälle, Europa och Världen eller Identitet och Mångfald.

Ekonomiprogrammet
Vi erbjuder juridikinriktningen inom Ekonomiprogrammet. Hos oss kallas den Rättvisa och Diplomati. Även på EK-programmet startar själva inriktningskurserna år 2.

 

 

Medier, information och kommunikation
Väljer du den här inriktningen kommer du att få utveckla och fördjupa dina kunskaper om maktförhållanden i den globala, nationella och lokala mediesituationen. Du kommer att  analysera hur olika medier runt om i världen påverkar oss samt vilken makt de har i samhället. Vi studerar också medieideologier och demokratibegrepp som yttrande- och tryckfrihet. Du lär dig även att bli en källkritisk medie- och omvärldsgranskare och får därtill lära dig grunderna i journalistens arbete. Du tränas i skrivande, research och reportageproduktion. I ämnesövergripande projekt skapar du medieproduktioner (ex tidningar, radio, film) där du deltar hela vägen från idé till färdig produkt. Arbetet sker oftast i redaktionsform för att så mycket som möjligt påminna om journalistens vardag. Dina studier avslutas med ett gymnasiearbete om makt och medier. Du kommer att vara mer än väl förberedd för vidare universitetsstudier inom såväl medieområdet, humaniora som samhällsvetenskap.

     
 

Samhällsvetenskap
Väljer du den här inriktningen kommer du att få utveckla och fördjupa dina kunskaper om krig, fred och fattigdom då vi studerar internationella relationer med fokus på FN och EU. Kurserna läses ur ett europeiskt och globalt perspektiv. Du kommer att få studera utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter, rättvis turism, den internationella politiska arenan och lära dig grunderna i att arbeta vetenskapligt med dessa frågor.  Under utbildningen får du möjlighet att djupdyka i politikens värld. Vi studerar politiska ideologier och demokratifrågor. Vi bjuder in gästföreläsare som delar med sig av sin kunskap kring frågor som rör det forskningsområde vi arbetar med. Vi besöker universitetet och dess bibliotek för att på bästa sätt förbereda dig för framtida högskolestudier. Dina studier avslutas med ett gymnasiearbete om någon U-landsproblematik. 


 
     
 

Beteendevetenskap
Väljer du den här inriktningen kommer du att få utveckla och fördjupa dina kunskaper om människan som individ i samhället. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara mänskligt beteende i olika situationer och sammanhang. Vi studerar hur makt och resurser fördelas mellan individer och grupper i olika samhällen. Du lär dig hur förhållanden i världen avspeglas i lokalsamhället, samt hur du genom att arbeta lokalt kan påverka globalt. Särskild tonvikt läggs vid frågor om migration, normer och kulturmöten. Du kommer även att studera hur olika organisationer i din närhet påverkar människors livsvillkor. Dina studier avslutas med ett gymnasiearbete där du genomför en sociologisk fältstudie i lokalsamhället. 

     
 

Ekonomiprogrammet - Juridik
Här kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om sambanden mellan lagar, regler, ekonomi och samhällsbyggande. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara ekonomiska teorier. Särskild tonvikt läggs vid rättvisefrågor, internationella överenskommelser och domstolar. Du lär dig vilka lagar och regler som gäller för stater, företag och organisationer. Du lär dig vikten av, och tränas i att förhandla med och medla mellan olika parter i syfte att genom dialog finna lösningar på konflikter. Du får studera ekonomiska förhållanden i samhället, fördelningspolitik samt rättssystem på både nationell och internationell nivå.

Utbildningen avslutas med att du genomför en omfattande granskning av en större rättsprocess med fokus på internationell rätt, där du analyserar samtliga parters ståndpunkter och agerande och där du själv gör kvalificerade juridiska bedömningar och ställningstaganden.