Ingrid Segerstedts Gymnasium grundades år 2000 i form av en stiftelse utan privata vinstintressen. I stadgarna stipuleras att allt eventuellt överskott av verksamheten ska gå tillbaka till utbildningen, som ska drivas i Ingrid Segerstedts anda. Skolans ekonomiska revision sköts av revisionsföretaget BDO, och finns att tillgå hos Länsstyrelsen.

Ändamålet

Stiftelsens ändamål är:

 • Att driva gymnasieskola i Göteborgs kommun
 • Att genom utbildning, seminarier och annat sätt verka för tolerans och mot främlingsfientlighet och rasism
 • Att ge fortbildningskurser för lärare och elever

Stadgar

 • Styrelsen utser och entledigar ledamöter samt utser inom sig en ordförande.
 • Beslut under denna punkt tas med 2/3 majoritet.
 • Ändring av stadgar tas av styrelsen med två tredjedels majoritet.
 • Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse från ordföranden eller om en styrelseledamot begär det.
 • Styrelsen utser en ordinarie revisor och en suppleant.
 • Styrelsen är beslutsför om fler än två tredjedelar av ledamöterna är
  närvarande.
 • Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 • Ordförande skall tillse att sammanträdena protokollförs.
 • Styrelsens firma tecknas av ordföranden i förening med någon av övriga styrelseledamöter.
 • Styrelsen skall fortlöpande föra räkenskaper och årligen avsluta dessa med årsredovisning, även om officiell bokföringsskyldighet ej föreligger.
 • Reviderad årsredovisning sänds till tillsynsmyndigheten.
 • Räkenskapsåret är den 1 juli – 30 juni.

Styrelsemedlemmar

 

Girma Berhanu

L E D A M O T
Docent och professor vid Göteborgs Universitet (inriktning pedagogik och specialpedagogik). Hans forskningsintresse berör frågor som funktionsnedsättning, mångfald, utbildning, kultur, minoritetselevers lärande, kognitiv utveckling och frågor som handlar om integration/inkluderande och likvärdig utbildning. Girma bedriver även ett läxläsningsprojekt och andra aktiviteter/verksamheter i syfte att mobilisera invånare i förorten.

 

Jenny Gagner-Geeber

S U P P L E A N T
Biträdande rektor på skolan. Tidigare lärare i matematik, samt matematikutvecklare på kommunnivå.

 

Klara Lindahl

O R D F Ö R A N D E
Har studerat statsvetenskap och nu en master i International Administration and Global Governance. Tidigare aktiv i Svenska FN-förbundet och Göteborgs FN förening. Har bl a praktiserat på UNFPA i New York. Tidigare elev på skolan (EoV). Tog studenten 2013.

 

Carl Nilsson

L E D A M O T
Rektor på skolan sedan 2013. Tidigare rektor inom kommunal verksamhet samt lärare i musik och samhällskunskap.

 

Emma Persson

L E D A M O T
Emma Persson är advokat och driver egen advokatbyrå sedan 2016, nu tillbaka i Göteborg efter lång tid i Stockholm där hon bl.a. jobbade hos Thomas Bodström samt på utrikesdepartementet. Emma har ett stort samhällsengagemang och är med i styrelsen för Advokater utan gränser samt Flyktinggruppernas riksråd. Hon har även haft advokatjourer (gratis juridisk rådgivning) i Stockholm och Göteborg och håller även föreläsningar i asylrätt.

 

Marja Wallmark

S U P P L E A N T
Pensionär. En av skolans grundare. Tidigare journalist och medielärare. Har arbetat som skolledare från 2001 fram till 2014.

 

Claes Westerberg

L E D A M O T
Pensionär. Civilekonom och lärare i ekonomi. Har arbetat som skolledare inom vuxenutbildningen i Göteborg.