Ingrid Segerstedts Gymnasium grundades år 2000 i form av en stiftelse utan privata vinstintressen. I stadgarna stipuleras att allt eventuellt överskott av verksamheten ska gå tillbaka till utbildningen, som ska drivas i Ingrid Segerstedts anda. Skolans ekonomiska revision sköts av revisionsföretaget BDO, och finns att tillgå hos Länsstyrelsen.

Ändamålet

Stiftelsens ändamål är:

 • Att driva gymnasieskola i Göteborgs kommun
 • Att genom utbildning, seminarier och annat sätt verka för tolerans och mot främlingsfientlighet och rasism
 • Att ge fortbildningskurser för lärare och elever

Stadgar

 • Styrelsen utser och entledigar ledamöter samt utser inom sig en ordförande.
 • Beslut under denna punkt tas med 2/3 majoritet.
 • Ändring av stadgar tas av styrelsen med två tredjedels majoritet.
 • Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse från ordföranden eller om en styrelseledamot begär det.
 • Styrelsen utser en ordinarie revisor och en suppleant.
 • Styrelsen är beslutsför om fler än två tredjedelar av ledamöterna är
  närvarande.
 • Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 • Ordförande skall tillse att sammanträdena protokollförs.
 • Styrelsens firma tecknas av ordföranden i förening med någon av övriga styrelseledamöter.
 • Styrelsen skall fortlöpande föra räkenskaper och årligen avsluta dessa med årsredovisning, även om officiell bokföringsskyldighet ej föreligger.
 • Reviderad årsredovisning sänds till tillsynsmyndigheten.
 • Räkenskapsåret är den 1 juli – 30 juni.

Styrelsemedlemmar

Sture Jonsson

O R D F Ö R A N D E
Pensionär. Tidigare gymnasielärare i matematik och ekonomi, framförallt på Komvux. Har även arbetat som planeringsledare och studierektor på gymnasieskola.

 

Claes Westerberg

S E K R E T E R A R E
Pensionär. Civilekonom och lärare i ekonomi. Har arbetat som skolledare inom vuxenutbildningen i Göteborg.

 

Eva Lidholm

L E D A M O T
Pensionär. En av skolans grundare. Lärare i svenska och franska. Har arbetat som skolledare från 2000 till 2015.

 

Camilla Linde

L E D A M O T
Verksamhetsutvecklare på Röda Korsets ungdomsförbund. Skriver barn- och ungdomsböcker. Tidigare elev på skolan.

 

Carl Nilsson

L E D A M O T
Rektor på skolan sedan 2013.

 

Marja Wallmark

L E D A M O T
Pensionär. En av skolans grundare. Tidigare journalist och medielärare. Har arbetat som skolledare från 2001 fram till 2014.

 

Anneli Wildfang

L E D A M O T
Pensionär. En av skolans grundare. Lärare i svenska och franska. Har arbetat som skolledare och rektor på skolan.

 

Anette Carlsson

S U P P L E A N T
Pensionär. Journalist. Har arbetat som producent, reporter och distriktschef på Sveriges Television. Inriktning samhällsfrågor, flyktingpolitik, freds-och försvarsfrågor, skola och utbildning. Var nära vän till Ingrid.

 

Jenny Gagner-Geeber

S U P P L E A N T
Biträdande rektor på skolan. Tidigare lärare i matematik, samt matematikutvecklare på kommunnivå.