På Ingrid Segerstedts gymnasium bedrivs ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete. Täta uppföljningar och utvärderingar utgör grund för analys av verksamheten. Utvecklingsområden konkretiseras och tillsammans utformar elever och personal förslag på åtgärder för att förbättra verksamheten. Vi har ett gemensamt fokus på att vår verksamhet på bästa sätt skall tillgodose våra elevers behov. Tillsammans gör vi allt vi kan för att våra elever skall trivas, känna sig trygga och sedda, lyckas med sina studier samt utvecklas som modiga och öppna individer.

HBTQ-certifiering

Våren 2017 HBTQ-certifierade vi vår skola. Vi är en av de första skolorna i Sverige som gör detta. Tidigare har delar av skolor, ofta elevhälsan, certifierats. Men vi ville ta det ett steg längre. All personal som arbetar på skolan genomgick en omfattande utbildning med fokus på inkludering och bemötande. Vi lärde oss om minoritetsstress, om vikten av ifrågasätta normer och att hela tiden utgå från att ”alla finns i rummet”. Certifieringen mynnade ut i en treårig handlingsplan där vi kommer att genomlysa hela vår verksamhet ur ett HBTQ-perspektiv.

Hälsofrämjande skolutveckling

Ingrid Segerstedts gymnasium deltog under 2017 i ett projekt initierat av Skolverket som handlade om att främjande och förebyggande hälsoarbete gynnar elevers utveckling. Under vårterminen 2017 genomfördes ett antal insatser på skolan i syfte att, genom ökad trivsel och trygghet, på sikt förbättra elevernas skolresultat. Projektet var strikt salutogent, dvs fokuserade på det ”goda” och ”friska” i vår verksamhet. Bland annat genomfördes lokalanpassningar som gjorde att eleverna fick tillgång till betydligt fler studieplatser än tidigare. Elevhälsan utökades vilket möjliggjorde att elevhälsopersonalen i än högre grad hade möjlighet att vara ute i verksamheten och besöka klassrummen där undervisning pågick. Tillsammans ringade elever och personal in ”friskfaktorer” i verksamheten. Med dessa som utgångspunkt fattades en del beslut kring förändringar av verksamheten för att på bästa sätt möta våra elevers önskningar kring hur de ville att den perfekta skolan skulle vara. Redan vid läsårets slut kunde vi genom enkätundersökningar konstatera att såväl trivsel som närvaro hade förbättrats avsevärt.