Här hittar du matnyttig information om det mesta som rör vår skola.

AdelaNet

Alla elever på Ingrid Segerstedts gymnasium får en personlig elevinloggning till AdelaNet. Där kan du följa din kunskapsutveckling och se din eventuella frånvaro.

Arbetsmaterial

Vi förväntar oss att du alltid har med dig penna, papper, dator, hörlurar och läromedel för att kunna delta i undervisningen.

Besök i skolan

Om du ska få besök av kamrater i skolan ska du anmäla detta i receptionen. Vill någon besökare vara med på lektioner – fråga undervisande lärare om det passar.

 

OBS! Under Coronapandemin tillåts inga besökare i huset. Endast elever och personal får vistas här

Brandlarm

Vid brandlarm ska alla lämna skolan och samlas vid uppsamlingsplats på Heden. (Se utrymningsplan som finns vid dörren till lektionssalarna, och i korridorerna.) Det är viktigt att alla elever stannar kvar vid uppsamlingsplatsen så att närvarokontroll kan ske.

Busskort

Busskort skickas hem till alla elever. Om det av någon anledning skulle bli något fel så kan eleven vända sig till vår skoladministratör (Lena Åberg) så hjälper hon till. Det är elevens hemkommun som är ansvarig för distribution av busskort.

Datorer

Som ny elev på Ingrid Segerstedts gymnasium har du möjlighet att låna en Chromebook som du förväntas använda som hjälpmedel då du söker kunskap, kommunicerar, skapar eget material eller planerar ditt skolarbete. Detaljerade regler kring lån av datorer återfinns i det låneavtal som elev och vårdnadshavare skriver under i samband med utlämning av dator. Du kan välja att inte låna dator från skolan och istället ta med dig eget digitalt hjälpmedel hemifrån.

Elevhälsa

Om du funderar över eller har problem med något är det i första hand din mentor du ska vända sig till. Du kan även ta kontakt med elevhälsan. Kontaktuppgifter till dem hittar du på skolans hemsida.

Elevkår

Vid höstterminens start får du information från elevkårens styrelse om kårens organisation, möten och uppgifter.

Elevskåp

Du får låna ett elevskåp som du behåller hela läsåret och tömmer inför sommarlovet. Hänglås köps av eleverna själva. Alla upptagna skåp skall förses med lås. Hänger inget lås på skåpet skall det ses som ledigt. Elever väljer själva vilket skåp hen skall ha.

Frånvaro

Vårdnadshavare får automatiskt ett meddelande via mail om oanmäld frånvaro.

 

Anmäld frånvaro

Frånvaro pga av sjukdom eller beviljad ledighet betecknas normalt inte som skolk. Undantaget är om en elev har mycket hög frånvaro. Om en elev har upprepad korttidsfrånvaro mer än sex gånger/läsår, kontaktar skolan elevens vårdnadshavare för att få en förklaring till frånvaron. Skolans elevhälsoteam kommer då att utreda elevens hälsotillstånd för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa eleven till bättre hälsa och därmed minskad sjukfrånvaro. Om den anmälda frånvaron, efter kartläggning, visar sig vara otillåten och exempelvis inte handla om frånvaro pga sjukdom, kan skolan komma att rapportera detta till CSN som skolk. Elev med längre sjukskrivning än fem arbetsdagar skall uppvisa läkarintyg eller intyg från vår skolsköterska.

 

Oanmäld frånvaro (skolk)

Om en elev har oanmäld frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, ska skolan rapportera detta som skolk till CSN. Frånvaron skall ha skett vid upprepade tillfällen, dvs mer än en gång. Vår skoladministratör går varje månad igenom alla elevers frånvaro och de elever som ligger över gränsvärdet rapporteras till CSN. CSN kommer därefter kontakta vårdnadshavare (eller eleven om hen är myndig) och först därefter stoppas eventuellt utbetalningen av studiemedel till dess att elevens skolk upphört. Så snart eleven visat att skolket upphört (under nästkommande månad) återupptas utbetalningarna av studiemedel. För elev som blivit av med studiemedel pga skolk och som därefter fortsätter skolka, gäller samma rutiner som vid omfattande sjukfrånvaro. Det innebär att elevens ogiltiga frånvaro kommer att ligga till grund för kartläggning och utredning av elevens studiesituation. Skolans elevhälsoteam kommer att ansvara för detta arbete och förhoppningen är givetvis att det skall leda till vi kan vidta bra åtgärder för att få skolket att upphöra.