A-Ö information

A

Affischering
Anslag och affischer ska sättas upp på anslagstavlor. Väggar, dörrar och glasrutor får inte användas. Skolledares signatur/namn ska finnas på anslagen. Elevråd och föreningar med egna anslagstavlor ansvarar själva för dessa.Arbetsmaterial
Vi förväntar oss att du alltid har med dig: Blyertspenna, kulspetspenna, suddgummi, anteckningspapper (A4).

B

Besök i skolan

Om du ska få besök av kamrater i skolan ska du anmäla detta till vaktmästare Birger eller någon i skolledningen. Vill någon besökare vara med på lektioner – fråga undervisande lärare om det passar.


Brandlarm
Vid brandlarm ska alla lämna skolan och samlas utanför skolbyggnaden. (Se utrymningsplan som finns vid dörren till lektionssalarna, och
i korridorerna.) Varje lärare har ansvar för att utrymningen fungerar. Det är viktigt att eleverna stannar kvar vid uppsamlingsplatsen så att
närvarokontroll kan ske.


Busskort
Skolan distribuerar busskort till elever som är skrivna i Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Ale ,Lerum. och Tjörn. Övriga elever
får busskort via sin hemkommun. Anneli Wildfang har information om vart du ska vända dig i övriga kommuner. De gamla busskorten
gäller augusti månad ut. Busskort som förloras/tappas bort spärras hos rektor och ersätts med nytt. En avgift om 200 kr per spärrat och
ersatt kort tas ut av skolan. I beloppet ingår 50 kr som debiteras skolan av Västtrafik. Defekta kort kan bytas utan avgift.


C

D

Datorer/datasalar

Våra datasalar är öppna för alla skolans elever, men för att få tillgång till datorerna måste du först läsa igenom och acceptera de regler
som finns kring etik, säkerhet och upphovsrätt. När du fått ditt lösenord kan du fritt använda dig av våra datorer.

OBS! Ingen mat eller dryck i datasalarna. Eleverna ansvarar själva för att hålla iordning i datasalarna – så släng ditt skräp själv. Ingen
plockar upp efter dig.E

Elevkår

Vid höstterminens start får du information från elevkårens styrelse om kårens möten och uppgifter.


Elevskåp
Du får dig tilldelat ett elevskåp som du behåller hela läsåret och tömmer inför sommarlovet. Hänglås köpes av eleverna själva. Skåpen är
till enbart för skolmaterial. Vid misstanke om t ex drogförvaring kan skåpet komma att öppnas av skolledare.


Elevvård
Om elever har problem av olika slag är det i första hand klassföreståndaren man ska vända sig till.

Elev kan även ta kontakt med skolsköterskan/kurator eller skolledningen. Ansvarig skolledare för elever i A-klasserna samt 1C är Anneli Wildfang, för B-
klasserna samt 3C Eva Lidholm och för 2C Carl Nilsson.Elevuppehållsrum
Eleverna ansvarar själva för att hålla ordning och städa i elevcaféet, och angränsande utrymmen.


F

Ferieskola

Anordnas för alla gymnasieelever i Göteborg några veckor varje sommar på Burgårdens gymnasieskola. Där kan man gå för att läsa upp
sina betyg. För att få gå på ferieskola krävs att:


a) elev kommer från annan skola och saknar betyg på redan genomförd kurs

b) elev inte får något betyg alls, eller får betyget IG

c) elev ej får ha ogiltig frånvaro på kursen

d) elev ska ha gått på stöd i kursen(ma,eng eller mod språk)

e) blanketten ska skrivas under av målsman och elev

Mer information får du av din klassföreståndare när det är dags att anmäla sig.Fusk
Vi ser allvarligt på alla former av fusk i samband med prov, inlämningsuppgifter, eller eget arbete. Om läraren ertappar en elev med fusk
kommer provet/ arbetsuppgiften att strykas och kan inte göras om.Rektor och övriga undervisande lärare meddelas och föräldrarna
informeras. Se mer om fusk på Urkund/För elever/Fusk www.urkund.seFöreningar
Genom elevkåren kan elever starta föreningar. Varje läsår inleds med ett föreningstorg där skolans befintliga föreningar visar upp sig. Kontakta elevkåren för mer info.

Försäkringar
Alla gymnasieelever inklusive elever från annan kommun är olycksfallsförsäkrade genom Länsförsäkringar.Försäkringen gäller under
både skoltid och fritid.

Förs. nr 2037621


G


Glömt och upphittat
Allt glömt /upphittat återfinns hos vaktmästare Christer eller Lena Åberg. 


HHälsosamtal
Alla elever i år 1 erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterskan som kallar eleverna klassvis. Varje elev får en egen tid.


I


Idrott och hälsa
Elev som på grund av funktionshinder inte kan delta i alla moment i ordinarie idrottsundervisning kan få särskilt anpassad idrott. Du ska i
så fall kontakta idrottsläraren, din klassföreståndare och skolhälsovården. 


Individuell studieplan
Varje elev har en individuell studieplan, där kurser, poäng och betyg står angivna. Klassföreståndaren kommer att gå igenom din
studieplan tillsammans med dig, och SYV kan hjälpa till vid oklarheter.


Individuellt val
Det individuella valet omfattar kurser om sammanlagt 200 poäng. Dessa läses under år 2 och 3, förutom extraspråk som läses åk1. Information om kursutbud och val av kurser sker i samband med valet av inriktning.


Inriktning
Skolan erbjuder ett specialutformat samhällsvetenskapligt program med två inriktningar: Europa och världen och Journalistik och Samhälle. År 1 läser alla ett gemensamt basår, och valet av inriktning för år 2 och 3 sker under våren i årskurs 1.


Information
Du som elev är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller, och vilka ändringar som görs i schema och kalendarium. Information
lämnas via klassföreståndare och på intranätet. Det är viktigt att du bevakar informationsställena.


Intranät (kommer att ändras under läsåret)
Alla elever har egen kod för inloggning på intranätet. Varje klass har ett eget klassforum. Här finns även ett lärarforum och ett provschema,
där du kan se när arbeten ska lämnas in och datum för prov. Här finns även information om inställda lektioner. Titta in på intranätet varje
dag, så missar du ingen viktig information. Du kan även logga in hemifrån på adress: https://intranet.isgy.se


J

K

Klassråd
Det är både skolans och elevernas ansvar att klassrådsverksamheten sköts. Eleverna i varje klass är uppdelade i två grupper med varsin
klassföreståndare som tillsammans med gruppen eller klassen ska hålla klassråd. Tid för klassråd finns avsatt på schemat. Passar en annan tid bättre gör klassen tillsammans med klassföreståndaren upp om en ny tid. De frågor som kan tas upp på klassråden är
planering och uppföljning av verksamheten, allmänna pedagogiska frågor, frågor om skolmiljön, ordning och regler. Klassråden väljer
representanter till elevråd och skolkonferens samt tar upp frågor som man vill föra fram till elevrådet eller andra organ i skolan.
Klassrådsmöten protokollförs och kopior läggs ut på intranätet.


L

Ledighet
All ledighet söker du hos din klassföreståndare som ger dig en ledighetsansökan att fylla i. Ansökan skall även undertecknas av
vårdnadshavare.
Klassföreståndaren kan bevilja ledighet upp till tre dagar – längre ledighet avgörs av ansvarig skolledare. Du kan inte räkna med extra
ledighet i samband med lovdagar t ex vid jul, påsk eller sommarlov. Ledighet beviljas normalt inte för nöjesresor på skoltid. Se därför till
att du ansökt om ledighet innan du bokar en resa!
Det kan dock finnas sociala eller andra särskilda omständigheter som gör att ledighet
bör beviljas.


Ledighet vid idrottsutövande
Om du vill ha ledigt för tävling eller träning skall din idrottsledare skriva på ledighetsansökan eller lämna ett särskilt intyg.Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Skolans likabehandlingsplan finner du här. Plan mot kränkande behandling finner du här.


Läroböcker
Skolböckerna är låneböcker och ska lämnas tillbaka efter varje avslutad kurs. Alla böcker är numrerade, och det är viktigt att du lämnar tillbaka din utkvitterade bok. Tappar du bort en bok blir du ersättningsskyldig.


Läs-och skrivsvårigheter
Man räknar med att mellan 4 och 8% av befolkningen har någon form av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Många elever upptäcks och
testas på grundskolan, men inte alla. Hur vet man om man själv är en av dem? De elever som upptäcks på gymnasiet har till exempel
märkt följande:

Engelska är svårt – särskilt att stava

Franska är också svårt – att lära in nya ord och att stava

Ibland delar en lärare ut en stencil under lektionen och ber alla att snabbt läsa igenom den. Då hinner man inte alls med – trots att alla
andra verkar hinna

Ibland går en lärare igenom något nytt och pratar samtidigt som han/hon skriver på tavlan. Då hinner man inte skriva av och lyssna
samtidigt. Det finns förstås flera andra problem som läs- och skrivsvårigheter för med sig. Om du tycker att något eller några av
ovanstående påståenden stämmer på dig kan du gå till skolledare Anneli Wildfang. Hon är ansvarig för läs- och skrivfrågor på skolan.

Vi testar alla nya elever för att se om någon verkar ha problem med att läsa och/eller skriva.

Den som har svårigheter kan få hjälp på skolan


· Vi lånar ut vissa läromedel på band så att man kan lyssna på läxorna

· Lärarna kan göra muntliga förhör i stället för skriftliga om de kontaktas i god tid före provet

· Man kan få längre tid att genomföra prov

· Man kan skriva på dator i stället för för hand.

· Vi kan erbjuda en diagnos som man kan använda på högskolan

Vårt mål är att alla ska känna sig nöjda med sin gymnasietid och tycka att de fått de resultat de har förtjänat. Så tveka inte att prata om dina
svårigheter – vi är här för din skull!


M

N

O

P


Prövningar
”Elever i gymnasieskolan har rätt att gå igenom prövning i alla kurser som ingått i elevens individuella studieplan om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget Icke godkänd på den”. (Gymnasieförordningen 7 kap § 12) En prövning omfattar hel
kurs. Betyg från prövning gäller på samma sätt som betyg från genomgången kurs.F-prövning
Prövning för betyget E eller högre för den som fått betyget F är kostnadsfri. Du får anmäla dig högst tre gånger till prövning i samma kurs.


Övriga prövningar
Den elev som fått betyget E eller högre på en kurs och vill pröva för ett högre betyg får göra det efter avslutade gymnasiestudier. En sådan prövning är avgiftsbelagd och görs på Burgårdens prövningsenhet.


Omprov i kurs
Elev som missat ett prov har vid giltig frånvaro rätt till omprov med fri betygssättning, om undervisande lärare bedömer att det föreligger behov av omprov.


Reducerat program
Elev kan befrias från undervisningen i en eller flera kurser om eleven på grund av speciella orsaker har påtagliga svårigheter att klara sina
studier, och problemen inte kan lösas på annat sätt. Reducering kan dock ske med högst 10 % av den totala undervisningstiden. Beslut om reducerat program fattas av SYV och skolans styrelse.


R

Rektor

Carl Nilsson Tel 40 89 79, mailadress: carln@isgy.se


Rökning
Det är inte tillåtet att röka varken i skolan eller utanför skolans byggnad. Däremot vid hörnet av södra vägen/engelbrektsgatan vid apoteket eller kristinelundsgatan/södra vägen vid parkeringhuset. Fimpa gärna för gott.


S


Schemafri dag
En dag i veckan är undervisningsfri dag. För åk 1 är det torsdag, för åk 2 onsdag och för åk 3 tisdag. Observera att undervisningsfri inte
betyder ledig. Använd denna dag till att studera, gå på stödundervisning, göra grupparbeten osv. Studiebesök, projektarbete, möten eller
andra skolaktiviteter läggs oftast på den schemafria dagen. Besök hos läkare och tandläkare läggs med fördel här.Sen ankomst
Sena ankomster accepteras inte. Varje lärare beslutar om vilka regler för sen ankomst som ska gälla i undervisningsgruppen. Elev som
kommer försent och blir insläppt, ska tyst gå till sin plats och har ingen särskild rätt att få det som sagts upprepat eller sammanfattat under lektionstid. Sen ankomst noteras som frånvarotid.Sjukanmälan
Sjukanmälan görs på www3.adelanet.se/ingrids.
För omyndig elev gäller att det enbart är förälder eller vårdnadshavare som kan göra sjukanmälan. Anmälan görs varje dag du är sjuk. Är du sjuk mer än en vecka ska du
ta kontakt med din klassföreståndare. Vid frånvaro längre än två veckor vill vi att du uppvisar sjukintyg.

Om du på grund av sjukdom eller annan anledning lämnar skolan under dagen ska du anmäla detta till vaktmästaren, klassföreståndaren eller skolledningen. 


Skolkonferens
Skolkonferensen är ett gemensamt forum för elever, personal och skolledning i frågor som rör skolan. Rektor är ordförande för skolkonferensen som består av elevrepresentanter, samt representanter för personal.Skolmåltid
Serveras på Burgården. Länk till Burgårdens matsedel finns här

Skolhälsovård
Skolsköterska: Sofia Danielsson Mereus tel 40 89 77. E-post: sofiad@isgy.se

Kurator: Elisabeth Fogelberg, e-post: elisabethf@isgy.se


Skolläkare: Per Knutsson Tidsbokning till läkare sker via skolsköterskan.
Skolhälsovården onlineStädning
Alla har skyldighet att ta ansvar för en god arbetsmiljö, utan kladd, nerskräpning och skadegörelse. Lektionssalarna ska snyggas upp efter
varje lektion och stolarna ställs upp efter sista lektionen varje dag. Stölder
Förvara inga värdesaker i kapprummen ! Skaffa lås till elevskåpet. Större värdesaker som inte får plats i skåpet kan förvaras hos vaktmästaren eller rektorn.U


Utvärdering
Elever och personal arbetar tillsammans med att utveckla den lokala kursutvärderingsmodell som tillämpas på skolan. Information om
hur kursutvärderingarna används i praktiken får du av din klassföreståndare.


V

Vilrum
Finns på entréplan, mellan vaktmästaren och skolsköterskan. Be någon i skolledningen låsa upp.


W

Webmail
Skolan har ett internt webmailsystem som gör det lätt att nå grupper och individer med information. Varje elev och lärare har en egen epostadress.


Ö

Öppettider
Skolan är öppen dagligen 07.45 – 17.00