A-Ö information

AdelaNet
Alla elever på Ingrid Segerstedts gymnasium får en personlig elevinloggning till AdelaNet. Där kan du följa din kunskapsutveckling och se din eventuella frånvaro.

Arbetsmaterial  
Vi förväntar oss att du alltid har med dig penna, papper och annat nödvändigt för att kunna delta i undervisningen.

Besök i skolan
Om du ska få besök av kamrater i skolan ska du anmäla detta i receptionen. Vill någon besökare vara med på lektioner – fråga undervisande lärare om det passar.

Brandlarm
Vid brandlarm ska alla lämna skolan och samlas vid uppsamlingsplats på Heden. (Se utrymningsplan som finns vid dörren till lektionssalarna, och i korridorerna.) Det är viktigt att alla elever stannar kvar vid uppsamlingsplatsen så att närvarokontroll kan ske.

Busskort
Skolan distribuerar busskort till elever som är skrivna i Mölndal, Härryda, Partille, Kungälv, Kungsbacka Ale, Lerum, Kungsbacka, Tjörn och Lilla Edet. Övriga elever får busskort via sin hemkommun. Detta gäller även elever som bor i Göteborg.

Lena Åberg har information om vart du ska vända dig i övriga kommuner. De gamla busskorten gäller till 15 september. Vi börjar dela ut busskorten inom de två första skolveckorna. Har någon tappat sitt gamla busskort och behöver ett nytt tidigare kan de vända sig till Lena.

Observera att busskorten är personliga och en värdehandling. Det är kommunen som betalar korten, vi bara delar ut dem.

Om du förlorar busskortet
Göteborgselever anmäler förlusten till skolexpeditionen och betalar in 200 kr på Utbildningsförvaltningens plusgiro 59605-5 (ange personnummer och namn). När pengarna kommit in på kontot kommer kortet att skickas till hemadressen.

Elever i ovanstående kommuner där vi distribuerar korten tar kontakt med Lena Åberg som beställer nytt kort. Det kostar 200 kr som betalas kontant. Defekta kort kan bytas utan avgift.

Datorer
Som ny elev på Ingrid Segerstedts gymnasium har du möjlighet att låna en Chromebook som du förväntas använda som hjälpmedel då du söker kunskap, kommunicerar, skapar eget material eller planerar ditt skolarbete. Detaljerade regler kring lån av datorer återfinns i det låneavtal som elev och vårdnadshavare skriver under i samband med utlämning av dator. Du kan välja att inte låna dator från skolan och istället ta med dig eget digitalt hjälpmedel hemifrån.

Elevhälsa
Om du funderar över eller har problem med något är det i första hand din mentor du ska vända sig till. Du kan även ta kontakt med elevhälsan. Kontaktuppgifter till dem hittar du på skolans hemsida.

Elevkår
Vid höstterminens start får du information från elevkårens styrelse om kårens organisation, möten och uppgifter.

Elevskåp
Du får låna ett elevskåp som du behåller hela läsåret och tömmer inför sommarlovet. Hänglås köps av eleverna själva. Skåpen är enbart till för skolmaterial.

Ferieskola
Ferieskola anordnas för alla gymnasieelever i Göteborg några veckor varje sommar på Burgårdens gymnasieskola. Där kan man gå för att läsa upp sina betyg. Ferieskola erbjuds när du saknar betyg, alternativt har betyget F i genomförd kurs i din individuella studieplan och du tagit emot det studiestöd som erbjudits under läsåret.

Mer information får du av undervisande lärare när det är dags att anmäla sig. Anmälan görs i formulär som delas i Classroom.

Frånvaro
Vårdnadshavare får automatiskt ett meddelande via mail om oanmäld frånvaro.

Fusk
Vi ser allvarligt på alla former av fusk i samband med prov, inlämningsuppgifter, eller eget arbete. Om läraren ertappar en elev med fusk kommer provet/arbetsuppgiften att strykas och kan inte göras om. Rektor och övriga undervisande lärare meddelas och vårdnadshavare informeras.

Föreningar
Genom vår elevkår kan elever starta föreningar. På skolan finns redan många föreningar som elever kan gå med i. Elevkåren ger i samband med läsårets start information om de olika föreningarna och syftet med dessa.

Försäkringar
Alla gymnasieelever som är mantalsskrivna i Göteborgs kommun är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid.

Glädje och skratt        
Vi är måna om att alla har roligt hos oss. Glädje och skratt är alltid tillåtet i vår verksamhet!

Glömt och upphittat  
Allt glömt/upphittat återfinns hos Birger Löfman i vaktmästeriet.

G suite for education
På vår skola använder vi Googles appar för utbildning, t. ex. Google Drive, Classroom, Kalender och G-mail.
Detta är webbaserade tjänster och verktyg som är till för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Tillsammans med Adelanet utgör dessa system vår digitala lärplattform.

Hemsidan
På skolans hemsida www.isgy.se finner du under “elevservice” bland annat länkar till sjukanmälan och schema.

Hälsosamtal       
Alla elever i år 1 erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterskan som kallar eleverna klassvis. Varje elev får en egen tid.

Individuell studieplan
Varje elev har en individuell studieplan, där kurser, poäng och betyg står angivna. Mentorerna går regelbundet igenom studieplanen med varje elev.

Individuellt val
Det individuella valet omfattar kurser om sammanlagt 200 poäng. Dessa läses under år 3. Information om kursutbud och val av kurser sker under vårterminen i åk 2.

Inriktning
Skolan erbjuder ett samhällsvetenskapligt program med tre inriktningar: Europa och världen (Samhäll/samhäll), Journalistik och Samhälle (Samhäll/Media) och Beteendevetenskap. År 1 läser alla ett gemensamt basår, och valet av inriktning för år 2 och 3 sker under våren i årskurs 1.

Information       
Du som elev är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller, och vilka ändringar som görs i schema och kalendarium. Information lämnas via mentor och på din skolmail.

Det är viktigt att du bevakar informationsställena.

Kalendarium      
Du hittar alla aktiviteter som sker under året i Googlekalendern som delas med dig.

Kopiering - Utskrifter
Skrivare/kopiatorer finns på vån. 2, 3 och 4. Du kan kopiera via inloggningskoden till datorn.

Ledighet    
I ISGY-rummet i Classroom finns en ledighetsansökan som elev och vårdnadshavare fyller i och lämnar till mentor. Vid varje ansökan gör skolan en samlad bedömning av elevens studiesituation. Därefter fattas beslut om att bevilja eller avslå ledighetsansökan. Ledighet upp till tre dagar hanteras och beslutas av mentor. Vid längre ledighet är det ansvarig skolledare som fattar beslut.

Läroböcker         
Skolböckerna är låneböcker och ska lämnas tillbaka efter varje avslutad kurs. Alla böcker är numrerade, och det är viktigt att du lämnar tillbaka din utkvitterade bok. Tappar du bort en bok blir du ersättningsskyldig (inköpspris av ny bok).

Mentor
Som elev hos oss har du en personlig mentor som kommer att vara din trygga vuxenrelation i skolan. Din mentor har i uppgift att stötta dig i din studiesituation så tveka inte att ta kontakt med denne då du funderar över något.

Prövningar         
”En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.”(Gymnasieförordningen 8 kap § 24).

Rökning    
Eftersom alla elever har rätt till en tobaksfri skoltid så är rökning inte tillåten framför skolan.

Schemafri dag  
En dag i veckan är undervisningsfri dag. För åk 1 är det torsdag, för åk 2 onsdag och för åk 3 tisdag.

Observera att undervisningsfri inte betyder ledig. Använd denna dag till att studera, gå på stödundervisning, göra grupparbeten osv.. Besök hos läkare och tandläkare läggs med fördel här. Skolan kan även lägga undervisning, studiebesök och andra aktiviteter på denna dag.

Sen ankomst      
Sena ankomster accepteras inte. De skapar ett ineffektivt arbetsklimat med ständiga avbrott och nya starter och ger upphov till onödig irritation hos dem som kommer i tid. Sen ankomst noteras som frånvarotid.

Sjukanmälan     
Sjukanmälan görs på www3.adelanet.se/ingrids innan dagens första lektion startat.

Skolkonferens
Skolkonferensen är ett gemensamt forum för elever, personal och skolledning i frågor som rör skolan. Rektor är ordförande för skolkonferensen.

Skolmåltid
Lunch serveras på Burgårdens utbildningscentrum, tvärs över Heden.

Städning  
Alla har skyldighet att ta ansvar för en god arbetsmiljö. Lektionssalarna ska snyggas upp efter varje lektion och stolarna ställs upp efter sista lektionen varje dag.

Stölder       
Skaffa lås till elevskåpet. Större värdesaker som inte får plats i skåpet kan förvaras hos vaktmästaren.

Studie- och yrkesvägledning (SYV)               
Vår SYV heter Fereshte Erfan. Möte bokas via mejl:
syv@isgy.se

Studiesvårigheter
Vi kartlägger alla nya elevers grundläggande kunskaper i svenska, matematik och engelska för att se om någon verkar vara i svårigheter.

Den som har svårigheter kan få hjälp på skolan genom exempelvis inlästa läromedel, lärarna kan göra muntliga prov i stället för skriftliga, du kan få längre tid att genomföra prov etc. Vårt mål är att alla ska känna sig nöjda med sin gymnasietid och tycka att de fått de resultat de har förtjänat. Så tveka inte att prata om dina svårigheter – vi är här för din skull!

Vilrum
Finns på entréplan, bredvid kapprummet.

Vår vision
INGRID SEGERSTEDTS GYMNASIUM ska vara en skola som utbildar unga människor till kunniga och engagerade, modiga och öppna, empatiska och trygga världsmedborgare.

Våra elever ska vara beredda att i alla lägen i livet aktivt arbeta för att stärka demokratin, yttrandefriheten, alla människors lika värde, empati och fredliga lösningar av konflikter.

Hur gör vi det?
Vi ska ge våra elever kunskaper och mognad för att förstå hur världen och vårt eget svenska samhälle fungerar. De ska få redskap för att kunna analysera och förstå situationer och skeenden och att sätta in dem i större sammanhang historiskt, politiskt och ekonomiskt.

Vi ska ge dem stöd att utveckla sin sociala förmåga, sin empati och förmåga att leva sig in i andras situation.

Vi ska stödja dem i deras utveckling och stärka deras självförtroende så att de vågar stå för sina åsikter men också lyssna och förstå meningsmotståndares argument.

Vi ska arbeta för att våra elever, när de lämnar skolan med examensbevisen gör det med ett bagage av värdefull kunskap och fast förankrade värderingar om demokrati, yttrandefrihet, alla människors lika värde och internationell solidaritet.